Pogoji najema

S spletno stranjo najem-kombija.net upravlja podjetje Matej Justinek s.p.., Ptujska cesta 84, Pragersko, 2331 Pragersko , matična številka: 3206211000, davčna številka: SI54452201 (v nadaljevanju "najemodajalec"), ki je tudi ponudnik storitev oddaje tovornih vozil. Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje, obveznosti in pravice najemodajalca in najemnika.

Splošni pogoji najema

S podpisom pogodbe najemodajalec in najemnik potrdita veljavnost Splošnih pogojev najema in izrecno izjavljata, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev najema in jih sprejemata (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji najema). Vsaka kršitev Splošnih pogojev najema s strani katere izmed pogodbenih strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so Splošni pogoji najema in pravico do uveljavljanja od stranke kršiteljice vse morebiti zaradi odstopa nastale škode.

Osebe, ki smejo najeti vozilo

Najeto vozilo sme voziti oseba, ki je stara najmanj 21 let, ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj tri (3) leta in je pooblaščena s pogodbo o najemu. Najemnik je s pogodbo avtomatsko pooblaščen, s pogodbo pa se lahko dodatno pooblastijo še največ dve (2) osebi. Najemnik se s podpisom pogodbe strinja, da najemodajalec hrani fotokopije njegovega vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta. Za vso morebitno povzročeno škodo pa v popolnosti odgovarja najemnik tudi v primeru, da je povzročena s strani pooblaščencev in/ali tretje nepooblaščene osebe, ki je upravljala z vozilom v času trajanja te pogodbe.

Uporaba vozila

Najemnik prevzame vozilo v brezhibnem stanju, z obvezno opremo in dokumenti ter mora vozilo takšno tudi vrniti. Vozilo je opremljeno z obvezno opremo predpisano z slovensko zakonodajo. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil na dan in uro, ki je določena v najemni pogodbi. Vozilo mora vrniti na kraj, kjer ga je prevzel. V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora o tem ustno obvestiti najemodajalca ter pridobiti njegovo soglasje. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema in o tem ne obvesti najemodajalca, se lahko smatra, da si je uporabnik protipravno prisvojil vozilo in ga najemodajalec sme prijaviti policiji. Najemnik se obvezuje, da bo z vozilom ravnal kot dober gospodar in ga ne bo posojal drugim nepooblaščenim osebam. Prometno dovoljenje in ključe najetega vozila je najemnik dolžan ves čas najema imeti pri sebi. Max. dovoljena hitrost z najetim vozilom je v skladu s cestno prometnimi predpisi. Vozila imajo vgrajeno sledilno napravo.Najemnik soglaša s sledenjem najetega vozila. Najemnik je seznanjen z merami najetega vozila (višina, dolžina) in se obvezuje, da bo pri uporabi (vožnji in parkiranju), mere vozila upošteval v skladu z CPP.

Trajanje najema in najemnina

Najem vozila se sklepa za obdobje, ki je razvidno iz najemne pogodbe. Najemna pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en izvod pa najemnik. Za uporabo vozila, se najemnik zaveže plačati dogovorjeno ceno in morebitne dodatne stroške na TRR najemodajalca, razen če ni dogovorjeno drugače. V ceno je vključeno: *slovenska vinjeta, obvezno zavarovanje,*kasko zavarovanje z 1% odbitne franšize oz. z zneskom, ki ga določi zavarovalnica, zavarovanje proti kraji, zavarovanje potnikov.

Cenik najema:

 • najem do 4 ure 40€ + DDV (max. 300 km)
 • najem 1 dan 55€ + DDV (max. 500 km)
 • najem 2 - 5 dni 50€ + DDV / dan (max. 500 km / dan)
 • najem 6 - 10 dni 45€ + DDV / dan (max. 500 km / dan)

 • daljši najemi po dogovoru
 • najem tujina dodatno 10€ + DDV / dan
 • najem vozila z vlečno kljuko dodatno 10 € + DDV / dan

Kilometrina in destinacija

Dnevna omejitev prevoženih kilometrov je opredeljena skladno s cenikom (prejšnja točka) najema vozila. Vsak nadaljnji kilometer pa se obračuna po ceni 0,10€ (+DDV) na kilometer.

Gorivo in čiščenje vozila

V vozilo se toči diezel gorivo. Gorivo ni vključeno v ceno najema. Ob prevzemu in vrnitvi vozila mora biti rezervoar goriva poln. V nasprotnem primeru najemodajalec zaračuna manjkajoče gorivo in strošek samega tankanja 5€ (+DDV). Ob prevzemu vozila je to očiščeno od zunaj in znotraj. V enakem stanju se vozilo vrne. V nasprotnem primeru se zaračunajo stroški čiščenja v višini 25€ (+DDV) osnovno notranje in zunanje čiščenje. V primeru, da se ob vrnitvi ugotovi, da je potrebno kakršnokoli globinsko čiščenje v vozilu, pa najemnik poravna znesek globinskega čiščenja v višini 100€.

Popravila

Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in za njih odgovarja in nosi stroške najemnik. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih. Za morebitno popravilo in menjavo delov je potrebno predložiti original račun servisa, ki se glasi na ime najemodajalca.

Vožnja v tujino

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan najeto vozilo parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži/parkirišču.

Izguba lastnine, požar ali tatvina

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem. Najemnik se izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

Zavarovanje in odgovornost

Pri uporabi vozila po sklenjeni pogodbi, je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam in pogojih avtomobilskega kaska. Za kritje škode na najetem vozilu v primeru prometne nesreče je odgovoren najemnik. Najemnik se zavezuje, da bo najemodajalcu vso morebitno škodo, ki lahko nastane v primerih, opisanih v naslednjem odstavku, povrnil takoj. Najemnik je neomejeno odgovoren:

 • za škodo, povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih substanc ter zdravil, katerih navodila odsvetujejo vožnjo, povzročil najemnik ali dodatno pooblaščeni voznik;
 • za škodo, povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti;
 • če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • če je voznik pobegnil s kraja nezgode;
 • ko je vozilo vozil nepooblaščeni voznik;
 • ko je voznik vozil za prepovedane namene;
 • ko je naloženi tovor poškodoval vozilo;
 • ko je voznik vozil nestrokovno ali v nasprotju s predpisi;
 • ko je najemnik ali pooblaščeni voznik sodeloval v kraji vozila ali goljufiji zoper najemodajalca;
 • v primeru vožnje po poplavljeni cesti ali drugi poplavljeni površini, kadar ni elementarna nesreča;
 • v primerih neupoštevanja ostalih omejitev iz te pogodbe.
Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegla zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo oziroma ostalo škodo, ki je zavarovalnica ne krije. V primerih poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, ki je zanjo v celoti odgovoren.
Zavarovanje ne pokriva poškodb notranjosti vozila (poškodbe, ki nastanejo v notranjosti vozila in niso posledica prometne nesreče, najemnik plača v celoti), avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev, na podvozju vozila ter drugih pritiklin vozila. Kritje teh poškodb gre v breme najemnika.

Odgovornost najemnika in obnašanje pri prometni nesreči

V kolikor se z najetim vozilom zgodi prometna nezgoda, je potrebno o tem obvestiti policijo in lastnika vozila in priskrbeti policijski zapisnik. Ob vračilu je potrebno izpolniti izjavo o prometni nezgodi oziroma tehničnem problemu najetega vozila. V primeru, da najemnik ob nezgodi ne priskrbi policijskega zapisnika, je dolžan sam kriti vse nastale stroške za popravilo najetega vozila. Prav tako za vse nastale stroške poskrbi najemnik, v kolikor je pod vplivom alkohola ali ostalih opojnih substanc. Vse prekrške in posledice le teh nosi najemnik, tudi če je voznik neznan.

Prometni prekrški

Najemnik je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja drugih zakonov. V kolikor nadzorni ali kateri drugi organi v okviru pooblastil, zahtevajo podatke o kršitelju, smo jih le-te zakonsko dolžni posredovati.

Druge odločbe

V vozilu je strogo prepovedano kaditi. Za vso dodatno opremo, navedeno v najemni pogodbi in za pravilno delovanje te opreme najemnik v času najema polno odgovarja. V skladu s tem je najemodajalec upravičen od najemnika zahtevati povrnitev morebitne škode na tej opremi, če je le ta v času najema poškodovana oz. polno vrednost opreme, če je le ta v času najema uničena ali ukradena. Najemodajalec zahteva vračilo popravila morebitne škode od najemnika na podlagi računa izvajalca, v primeru uničene ali ukradene opreme pa ima najemodajalec pravico zahtevati vrednost nove nadomestne opreme. Najemodajalec v času najema za dodatno opremo ne odgovarja, kakor tudi ne odgovarja za njeno pravilno delovanje ali varnost le te. Za opremo lahko odgovarjata najemnik ali proizvajalec opreme, odvisno od ugotovitev pri morebitni škodi.

Varstvo osebnih podatkov

Najemnik dovoljuje, da se njegovi osebni podatki uporabijo za namene izvedbe najema in lastno evidenco najemodajalca in se ne bodo posredovali nepooblaščenim osebam, brez da zato obstaja utemeljen razlog. Morebitne spore bo reševalo Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici.


Zadnja posodobitev 11. oktober 2018.